Bibliotekvederlag for 2020

Vederlagene for 2020 ble utbetalt 30. juni 2021, 

fristen for å søke bibliotekvederlag for 2020 var onsdag 26. mai kl 12:00.

Fristen for å søke vederlag for 2020 gikk ut onsdag 26. mai 2021 kl. 12.00.

Det er ikke lenger mulig å sende søknad til Norsk filmvederlag om bibliotekvederlag for kalenderåret 2020.

Søknadsrunden for 2021 vil åpne mot slutten av inneværende år. 

1. Er du en opphaver som kan søke bibliotekvederlag?

Gå til nettsiden Hvem kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond? for å se om du kan søke bibliotekvederlag for det aktuelle verket.

2. Finn dokumentasjon på at et verk du har rettigheter i, har vært til utlån på bibliotek i kalenderåret du søker for

Som rettighetshaver til et audiovisuelt verk må du selv finne ut om verket har vært til vederlagsfritt utlån (fysisk eller digitalt) på offentlig bibliotek e.l. i det aktuelle kalenderåret. Vi anbefaler søk i databasene bibsok.nofilmbib.no og filmografi.no Ta et skjermbilde av de treffene du får, og lag en pdf som du laster opp til søknadsskjemaet (se under) for å dokumentere at du har rett til bibliotekvederlag for.  (Dersom verket ikke ble tilgjengelig for låntagerne før i 2021, må du vente til søknadsrunden for 2021 med å sende inn søknad.)

3. Finn dokumentasjon på at du er rettighetshaver til verket

Biblioteker o.l. registrerer ikke alle opphavere til filmer og TV-produksjoner i sine databaser. Hvis du ikke er blant dem som er navngitt i bibliotekenes verksbeskrivelse (se pkt. 2 ovenfor), ber vi deg laste opp dokumentasjon på som viser at du hadde en fagfunksjon på produksjonen som gir vederlagsrett. Kontrakten du hadde med produksjonsselskapet kan vise dette, dersom den er datert og signert. Dersom ditt navn og fagfunksjonen din fremgår av en crewliste på et DVD-cover, kan du laste opp et bilde av dette. Endel audiovisuelle verker er utførlig dokumentert av produksjonsselskapet på selskapets egne nettsider eller på imdb.com - i så fall kan du ta et skjermbilde av dette. 

4. Fyll ut søknadsskjema(er) før søknadsfristen går ut.

Nå når bibliotekvederlagene for både 2019 og 2020 er fordelt, kommer Norsk filmvederlagsfond til å gå tilbake til én årlig fordeling av vederlag.

 

Søknadsrundene vil bli ved utgangen av hvert år, slik at bibliotekenes nyanskaffelser i løpet av kalenderåret kan tas med i fordelingsgrunnlaget sammen med verker som bibliotekene har tilgjengelig siden tidligere år.